Villkor

Villkor

Här finner du våra villkor som vi har delat in i lättöverskådliga rubriker.

1. Information om köparen

1.1 Köpare är Partytajm Sweden AB (GULDPENGAR), (i det följande benämnt GULDPENGAR), som marknadsför sig bl.a. under varumärket guldpengar® och hemsidan www.guldpengar.se.

1.2 Partytajm Sweden AB har registrerat sin verksamhet hos Polismyndigheten i Stockholm och är registrerad guldhandlare hos Polisen. Reg.nr hos Polisen: nr A392.323/2023.

2. Definitioner

Föremål Avser det eller de guldföremål som Kunden skickar till guldpengar genom användning av Guldpaketet.

Guldavtal Avser det avtalsformulär som Kunden erhåller i Guldpaketet.

guldpengar Är ett varumärke som ägs av Partytajm Sweden AB org. nr 559206-2458.

Kuvertet Avser den försändelse som Kund beställer från guldpengar via Hemsidan, telefon eller SMS och som innehåller Guldavtal samt Guldpaket.

Guldpaket Avser den svarspostförsändelser inklusive säkerhetspåse som Kunden erhåller i Guldbrevet och som Kunden använder för att skicka Föremål till guldpengar.

Hemsidan Avser avser www.guldpengar.se.

Kunden Avser den juridiska person (näringsidkare) eller den fysiska person (konsument) som ingår Guldavtal med och säljer Föremål till guldpengar.

Villkor Avser dessa allmänna villkor.

3. Avtal om köp

3.1 guldpengar och Kunden ingår avtal genom att Kunden fyller i och undertecknar Guldavtalet. Genom att ingå Guldavtalet ger Kunden guldpengar uppdrag att genomföra en värdering av Föremålet (se punkt 7) guldpengar lämnar prisuppgift till Kunden för Föremålet först efter det att värderingen är genomförd.

3.2 guldpengar betalar det pris som guldpengar har erbjudit Kunden efter av guldpengar utförd värdering varmed äganderätten till Föremålet övergår till guldpengar. Prisvillkor anges i punkt 6 och villkor avseende värdering och betalning anges i punkt 7.

3.3 guldpengar förbehåller sig rätten att avböja köp av Föremålet om försändelsen är skadad, öppnad, manipulerad med eller inte är korrekt tillsluten. Likaså äger guldpengar rätt avböja köp av Föremål om det i sin kvantitet eller utformning inte överensstämmer med vad Kunden angivit i Guldavtalet. Förutom ovan nämnda situationer äger guldpengar rätt att avböja köp av Föremålet utan angivande av orsak.

4. Kunden

4.1 Kunden måste vara minst 18 år gammal för att få ingå Guldavtal med guldpengar. Kunden måste också vara den legala och rättmätiga ägaren till Föremålet och inneha rätten att fritt överlåta Föremålet.

4.2 Kunden måste ha ett svenskt personnummer samt vara registrerad i folkbokföringsregistret med fast adress i Sverige. Om Kunden önskar utbetalning till bankkonto måste Kunden även inneha ett svenskt bankkonto i eget namn.

4.3 guldpengar förbehåller sig rätten att begära bevis för att ovan angivna krav är uppfyllda

5. Ansvar för förlust av föremål

5.1 guldpengar åtar sig endast ansvar för rekommenderade försändelser som skickats till guldpengar genom användning av Guldpaketet. Åtagandet begränsar sig till det belopp som försändelsen är försäkrad för hos guldpengar och som f.n. uppgår till 75 000 kronor per Guldpaket. Åtagandet gäller endast Föremål till den del Föremålet utgör rent guld. Kunden måste anmäla skadad eller förlorad försändelse till Postens reklamationsavdelning och till guldpengar samt uppvisa inlämningskvitto i original för erhållande av ersättning. Vid förlorad försändelse krävs dokumentation. Såsom kvitto eller bilder.

5.2 guldpengar ansvarar enligt punkt 5.1 ovan endast om Kunden har hanterat Föremålet i enlighet med vad som anges i Guldavtalet, i den folder som bifogas Guldavtalet. Föremål som skickas till guldpengar på annat sätt än genom vad som ovan anges ersätts inte och Kunden tar ensam risken för sådan försändelse.

6. Pris

6.1 Efter att guldpengar har värderat ditt objekt kommer du att informeras om det aktuella priset för ditt guld via e-post, telefon eller SMS. Våra priser för inköp av guld avser enbart värdet av det rena guldet och tar inte hänsyn till design, märke, ädelstenar eller andra metaller. Om du har en större mängd investeringsguld, ber vi dig kontakta vår kundtjänst för mer information.

6.2 Priset som utbetalas till Kunden baseras på aktuell guldmängd och guldpriset vid värderingstidpunkten.

6.3 guldpengar förbehåller sig rätten att återsända Föremålet till Kunden. Föremålet returneras i sådant fall försäkrat utan någon kostnad för Kunden.

7. Värdering/betalning

7.1 När guldpengar har erhållit Föremålet utför guldpengar en värdering av Föremålet (se vidare punkt 10 nedan). När guldpengar har fastställt värdet på Föremålet beräknas det pris som guldpengar är beredd att betala för Föremålet och Kunden erhåller ett meddelande från guldpengar härom.

7.2 guldpengar erlägger betalning för Föremålen inom 3 bankdagar räknat från den dag då guldpengar tog emot Guldpaketet. Med betalning avses att guldpengar har utfört girering till Kundens bankkonto enligt punkt 7.5.

7.3 Kunden får kostnadsfritt få utbetalning till Kundens eget bankkonto enligt vad som anges i punkt 7.5 nedan.

7.4 guldpengar kan genomföra en utbetalning till kundens bankkonto om du som Kund har angivit ditt bankkontonummer i Guldavtalet alternativt antingen loggar in på "Mina sidor" och uppger till vilket bankkonto som betalningen ska ske till eller kontaktar vår kundtjänst. Ditt kontonummer ska vara guldpengar tillhanda senast vid den tidpunkt då guldpengar tar emot Föremålet. Det är ditt ansvar som Kund att ange rätt kontonummer och clearingnummer. guldpengar åtar sig inget ansvar för felaktigt angivna konto- eller clearingnummer.

7.5 Om Kunden inte accepterar det pris som guldpengar erbjuder kan Kunden utnyttja sin ångerrätt genom att kontakta guldpengar senast inom fem dagar från den dag då guldpengar lämnade erbjudande om pris. Kunden har bevisbördan för att ångerrätten har åberopats inom angiven tid. Se vidare punkt 8.1 – 8.3 nedan.

8. Retur och outlöst försändelse

8.1 guldpengar returnerar Föremål, efter kontakt med Kunden via e-post eller telefon, om Föremålet inte utgör guld samt i de situationer som anges i punkt 8.2 och 8.3 nedan.

8.2 Om guldpengar av någon anledning väljer att inte genomföra köpet avbryts köpet och guldpengar returnerar Föremålet.

8.3 Om Kunden åberopar sin ångerrätt enligt p. 7.5 ovan returnerar guldpengar Föremålet efter att Kunden har betalat tillbaka den ersättning som guldpengar har erlagt för Föremålet.

8.4 Returtiden uppskattas till ca två veckor.

8.5 guldpengar returnerat endast Föremål genom Försäkrad försändelse via s.k. rekommenderad post och i händelse av förlust ska Kunden kontakta guldpengar och posten för att erhålla potentiell ersättning.

8.6 Kundens rätt att erhålla Föremål i retur enligt denna punkt 8, gäller endast då Kunden har sänt Föremålet i Guldpaketet till guldpengar tillsammans med Guldavtalet.

8.7 guldpengar ansvarar inte för returnerade försändelser som sker på Kundens begäran och om Föremålet skadas eller kommer bort har guldpengar ingen ersättningsskyldighet för sådan förlust. Eftersom returer skickas som försäkrad försändelse via s.k. rekommenderad post kan Kunden dock via Posten erhålla ersättning.

9. Identitet

9.1 guldpengar fastställer Kundens identitet genom att inhämta information via BankID, mobil- och teleoperatörer, PAR och kreditupplysningsföretag och samköra dessa uppgifter med de uppgifter som Kunden själv har lämnat i Guldavtalet eller på ”Mina sidor”. Den information som guldpengar inhämtar från annan än Kunden används enbart för att säkerställa Kundens identitet. Ifråga om de uppgifter som Kunden lämnar gäller vad som anges i punkt 12 nedan.

10. Kontroll av föremål

10.1 guldpengar äger rätt att kontrollera Föremålets äkthet etc. i syfte att värdera Föremålet. Vid genomförande av sådan kontroll kan kemikaliska och tekniska tester utföras, s.k. probering. guldpengar kan komma att montera isär Föremål om delar av Föremålet misstänks vara av annat material än guld.

11. Ändring av kontaktuppgifter

11.1 Kunden är skyldig att utan dröjsmål underrätta guldpengar om ändring av Kundens namn, adress och telefonnummer. Underrättelse ska ske skriftligt till guldpengar till följande epost-adress: info@guldpengar.se

12. Behandling av personuppgifter mm)

12.1 Vänligen hänvisas till guldpengars integritetspolicy som finns tillgänglig på Hemsidan.

12.2 Kundens personuppgifter behandlas för följande ändamål: fastställande av identitet, avtalets uppläggning och administration, fakturerings-, reskontra och eventuell inkassohantering samt för kundanalyser. Adressuppgifter och/eller e-postadress eller andra uppgifter om dig som Kund kan komma att användas i marknadsföringssyfte mellan Kunden och guldpengar. guldpengar kan som en del i personuppgiftsbehandlingen (för nyss angivna ändamål) komma att överlämna Kundens personuppgifter till samarbetspartners (tredje part). Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till tredje part vid eventuella rättsliga ärenden.

12.3 Genom att Kunden beställer ett Guldavtal accepterar Kunden villkoren och ger sitt samtycke till att guldpengar får behandla Kundens personuppgifter i enlighet med denna punkt 12. Om Kunden inte önskar att personuppgifterna ska användas för ändamål som rör direkt marknadsföring från guldpengar ska Kunden skriftligen anmäla detta till guldpengar.

12.5 Partytajm Sweden AB, org. nr. 559206-2458, Birger Jarlsgatan 21, 111 45 Stockholm, telefonnr 08 562 277 71, e-post info@guldpengar.se, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna punkt 12.

13. Cookies

13.1 Hemsidan innehåller s.k. cookies. Genom att din webbläsare är inställd och konfigurerad för att acceptera cookies, samtycker du till den användning av cookies som beskrivs i det följande.

13.2 guldpengar använder sessionsbaserade cookies för att kunna förbättra användarupplevelsen genom att se var du stannar länge och vilka sidor du tycker är intressanta. Cookiesfilerna används även till att styra eventuella kampanjkoder/priser och för allmän webbstatistik. Om du öppnar en ny webbläsare så skapas en ny sessionscookie. Vi använder även cookies som sparas efter det att sessionen har avslutats. Dessa cookies används för att hålla reda på om du t.ex. besökt oss tidigare, vilken kampanj du tillhör samt när du besökte oss senaste. Inga personuppgifter som e-post eller personnummer sparas i cookies.

13.4 Information från cookies används på Hemsidan i syfte att förbättra våra tjänster och för att rikta marknadsföringskampanjer och erbjudanden till dig som Kund. guldpengar lämnar inte ut information inhämtad från cookies till tredje part men kan komma att lämna sådan information till sina koncernbolag.

13.5 Om du inte vill tillåta cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller automatiskt informeras om att en webbsida innehåller cookies. Du kan även välja att tillåta cookies från vissa webbplatser som du besöker men fortfarande neka cookies från andra. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

14. Meddelande

14.1 Meddelande som guldpengar sänder med brev till Kunden ska anses ha nått Kunden senast sju dagar efter avsändandet om brevet sänts till Kundens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som Kunden skriftligen har meddelat guldpengar. Meddelande som guldpengar sänder med SMS eller e-post till Kunden ska anses ha nått Kunden samma dag om SMS:et/e-postmeddelandet sänts till Kunden på det mobilnummer respektive till den e-postadress som Kunden har uppgivit för guldpengar. Kunden har en skyldighet att uppdatera sina kontaktuppgifter i enlighet med vad som anges i punkt 11 ovan.

14.2 Genom att Kunden beställer ett Guldavtal ger Kunden sitt samtycke till att guldpengar samt dess koncernbolag får använda e-post, telefax samt andra sådana uppringningsautomater eller liknande automatiska system för individuell kommunikation och marknadsföring av varor och tjänster som marknadsförs av någon av dessa bolag.

15. Missbruk

15.1 guldpengar polisanmäler missbruk, hantering av stöldgods, bedrägerier samt försök därtill. guldpengar kan registrera information i ett ändamålsenligt register då missbruk eller annan otillbörlig verksamhet har inträffat eller för att förebygga sådana händelser. guldpengar har vidare rätt att överlämna nödvändig information om genomförda transaktioner till polismyndigheten samt ge polisen tillträde till guldpengars datasystem.

16. Kontrollsamtal

16.1 guldpengar äger rätt att genomföra kontrollsamtal (motringning) till Kunden för att verifiera identitet och/eller det pris som guldpengar erbjuder för Föremål samt vidare bekräfta att lämnade uppgifter är korrekta. Kontrollsamtal sker endast till det telefonnummer som Kunden har angivit och/eller till sådant telefonnummer som tillhör Kunden enligt nummerupplysningstjänst eller motsvarande.

17. Ansvarsbegränsning

17.1 Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Villkor, eller annars av tvingande lag, friskriver sig guldpengar från allt ansvar för felaktigheter och brister i den information som publiceras på Hemsidan. guldpengar ansvarar inte heller för skada eller olägenhet som kan drabba Kunden och som beror på driftavbrott eller andra störningar i kommunikationsförbindelse eller datasystem.

17.2 guldpengars ansvar för förlust av eller skada på Föremål är begränsat till vad som uttryckligen anges i dessa Villkor. guldpengar är inte heller ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om guldpengar är föremål för eller vidtar sådana konfliktåtgärder.

18. Tvist

18.1 Tvist med anledning av dessa Villkor eller Guldavtalet ska, om inte överenskommelse kan träffas, hänskjutas till allmän domstol för avgörande. Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans såvida annat inte följer av tvingande lag.